Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Tam kỳ Ban hành Kế hoạch và Điều lệ giải Cầu lông thiếu nhi thành phố Tam Kỳ lần thứ V năm 2018" Mở rộng" tranh Cúp Hùng Sport

Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Tam kỳ phối hợp cùng Trung Tâm VH-TT và Thành Đoàn Tam Kỳ ban hành Kế hoạch và Điều lệ giải Cầu lông thiếu nhi thành phố Tam Kỳ lần thứ V năm 2018 " Mở rộng" tranh Cúp Hùng Sport
Ngày 31/05 - 02/6/2018 tại Sân Cầu lông Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Tam kỳ sẽ diễn ra giải Cầu lông thiếu nhi thành phố Tam Kỳ lần thứ V năm 2018 "Mở rộng" tranh Cúp Hùng Sport